МОНГОЛЫНШУУДАНГИЙНМАРК (ШАШНЫСЭДЭВТ). (ПОЧТОВАЯ МАРКА МОНГОЛИИ)