ОРОСЫН ҮНЭН АЛДАРТНЫ ШАШНЫГ МОНГОЛД ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ОРОЛДЛОГО