ВАНГИЙН ЦАГААН УУЛЫН САНГИЙН СУДАРТ ХИЙСЭН ЗАРИМ ШИНЖЛЭЛ